Severočeská Filharmonie Teplice

16 January 2011
Tübingen (Germany)
Festsaal Universität h.20:15

 

BEETHOVEN: Egmont ouverture op.84
KAUFMANN: Sinfonisches Klavierkonzert n.1 (world premiere)
piano: Ortwin Stürmer
BEETHOVEN: Symphony n.6 in F major op.68 “Pastorale”